🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁
@sama.kurdi_

ID: 1709573453

روژه كئ دئ زاروكئن خو فئركه م كو دين تنئ روژى و نڤئژنينه تنئ ريهـ و حيجاب نينه دئ وان فئركه م كو دين ژيانه،ره وشته،سه ره ده ريه كا جوانه دگه ل خه لكى😌

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Medias

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 6 hours ago

6 hours ago
♥️☺️ . . ژيانئ هه ست نينن ژبوو هندئ حه ش ته بكه ت تو خودان هه ست به و حه ش ژيانئ دا به خته وه ر بژى. . . 😍♥️✨🍁☺️🦋🥀 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 2 days ago

2 days ago
😌♥️ . . هه مى ده ما پالپشتئ باشيئ به جونكه ئه م هه مى كاردكه ين ژبوو ئه نجامئ كئ باش. . . 😌♥️✨😃🥀 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 3 days ago

3 days ago
♥️😍 . . #بــاب يتر شه رم ژ دلوڤانيا ته ل هه مبه رى خو دكه م. . ئه و دلئ ته هه ى دوباره بـوون ژبوو وى دلى نينه و نابيت ژى. . بتنئ دشئم بئژم #بــابوو خو ب شاناز دبينم ده ماكوو نافئ ته ل ديڤ ناڤئ خو دئينم. . . ♥️😿♥️🧔🏻♥️😌♥️ . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 6 days ago

6 days ago
♥️🦋 . . 🦋♥️ب سپونسه ريا♥️🦋 بئ گونه هى و دل پاقژياهه وه ئه شقامن دگه ل هه وه به رده وامه . . ♥️هــه بوونا من♥️ 🦋شيمانوو🦋 . . . 😍♥️🦋😚🥀😚 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
♥️😍 . . هنده‌ك هـه‌ڤال ، ئه‌م دگيانێ واندا خوشيێ دبينين دسه‌ر هـه‌رتيشته‌كى را !! ئه‌گه‌ر ئه‌م وان نه‌بينين خوشيا وى روژى ژده‌ست ددين! ئه‌گه‌ر ئاماده‌بێن.. جوانيا ژيانێ زێده‌تر دبێت. . . 👭♥️👬 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
🤚🏼😭 . . امين يارب . . ژبه رمه زنى و گرانياخه ماخاترخاستنا ته هه ى جوره خه مئن خاترخاستنان ل هه مبه رى ته دهئن بجيك كرن و ره مه زان . . 🤲🏼😭💔🤚🏼😔 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
🧔🏻🧕🏼 . . بئژن ئه وئن نڤئژان دكه ن😍 . 😍🧔🏻🧕🏼😌♥️👑🦋 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
😔💔 . . ئه ز چ ل ڤئ دونيايئ بكه م گه ر ئه ز بوو بمـينـم و ئه و بوو من نه مينيت ديسان ڤــه ئه ز چ ل ڤئ دونيايئ بكه م گه ر ئه و بوو من بمينيت و ئه ز بوو نه مينم . . 😔💔🌏💔😔 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 week ago

1 week ago
💌♥️ . . 💌نامه يه ك ژ ده ڤ من بوو ته💌 ج ده مه كى به حسا خه له تى و گونه هئن ج كه سه كى/كه سه كئ نه كه جونكه ،!دبيت تو يئ ب وئ خه له تيئ و كونه ها وى/وئ يئ ئاگه هـ بى و دبيت ته ب چاڤ ژى ديتبيت لئ ته پشت راست دكه م دبيت ج ده مه كى توول سه رته وبا خو زفريناوى كه سى يان وئ كه سئ يئ ب ئاگه هـ نه بى،ئه جڤا بلا هه ر ده م ته ئاگه هـ ژ هزر و ئه زمانئ نئ خو هه بيت . . . هيڤيه ببيت جهئ كاپئكرنئ و مفا وه ل گرتنئ.😌 . . 💌♥️😇🤭♥️💌 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 2 weeks ago

2 weeks ago
💔🦋😭 . . شه ڤه ك ژ شه ڤئن بئ ده نگ وتارى ده نگئ گريا پئغه مبه رئ خوشتڤى (سلاڤ لئ بن) سه ر ئاسمانان دكه فئت وبلند دبيت تاكو ده نگ دگه هيته خوداى مه لائيكه تئن خوداى خودايئ مه زن گوته مه لائيكه تئن خو ئه رئ ئه و ژبه ر دكه ته گرى گوت خوشتڤيئ تـه يـه ئه ى خودا خوداى گوت هه رن پسيار ژئ بكه ن كائه و بوجى هنده دكه ته گرى!؟ هه ر جه نده خودايئ مـه زن باش دزانيت كا بوجى خـوشتڤيئ وى( محمد) -سلاڤ لئ بن -دكه ته گرى مه لائيكه تئن خوداى هاتنه خارى و چونه لده ڤ خوشتفيئ خودى وگوتئ ئه ڤه ته خئره يا خوشتفيئ خودئ ده نگئ گريا ته يابلند دبيت ژبووعه سمانان گــرياته يـاجيه!گوت ئه ز يئ بوو ئومه تاخو دكه مه گرى!! گوت مه ته لا من و ئوومه تا من وه كى وئ مه ته لئ يه ده ما كوو رووناهيا ئاگرى كه ش دبيت و به لاتينك دهئت و قه ستا وئ روناهيئ دكه ن و نزانن ئه و ئاگره و دئ وان سوژن و ئه ز ب ب هه مى هئز و شيان و دلوفانياخو بزافئ دكه م وان ژوى ئاگرى بده مه پاش ئه ز ج بكه م ئه گه ر ئئك ژناڤده ستئن بده ركه فيت و بسوژيت . . ئه م ب دايباب ڤه گورى ته و روندكئن ته و دلوڤانياته بين ئه ى خوشتڤيئ مه و خوداى(محمد) هندى سلاڤ هه نه ل سه ر روحاته يا شرين بن♥️ . . . 🦋💔😭🦋😔 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 2 weeks ago

2 weeks ago
🕌📖 . . روژه ك دهئت و دئ بيرا خو و يا هه وه ئينم كوو سوجده ك بوو مه ب خئرتره ژ دونيايئ و هندئ دناف دنيايئ دا. . . خودايئ من كرنا نفئژا وسونه تا و خواندناقورعانئ و پئگرى كرنا وئ ب رسقئ مه ب كه ت و ل به رمه شرين بكه ت تا وى راده ى دونيايئ ب حه ز و جوانيا وئڤه ژيبرامه ببه ت و ژ مه قه بيل بكه ت . . . 🕌📖🤲🏼💔😢😔 . . . #📚sama