🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁
@sama.kurdi_

ID: 1709573453

روژه كئ دئ زاروكئن خو فئركه م كو دين تنئ روژى و نڤئژنينه تنئ ريهـ و حيجاب نينه دئ وان فئركه م كو دين ژيانه،ره وشته،سه ره ده ريه كا جوانه دگه ل خه لكى😌

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Medias

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 5 days  ago

5 days ago
♥️✨ . #هه بوونامن د مئژويه كا هنده جوان دا دووباره بوو ته سوزا مانا خو د سه لمينم و دئ مينم تاكوو دوماهيك هه ناسه يا ژيانا خو من ئك ژيان يا هه ى و من ئه و ژى يا گورى هه بوونا ته يا پاقژ و بئ گونه هـ كرى جونكه هه بووناته مانا من د ژيانئ دا د سه لمينيت به خته وه رم ب هه بووناته ..... . . ✨♥️😍2018/8/8😍♥️✨ . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 6 days  ago

6 days ago
📖♥️ . يا پئتڤيه بخينين داكوو بزانينن ئه م چ دزانين! . 😇♥️📖😌 . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 week  ago

1 week ago
♥️✨ . . ئه وا درست جهئ خو دناڤا دلان دا دكه ت و روح و دل و ده رون و ناخان ب ته مامى ئارام دكه ت قورعانا پيروز. . . 😌♥️✨📖😍😊 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 week  ago

1 week ago
😌🥀 . . Life has meaning only in the struggle.Triumph or defeats are in the hand of god. So let us celebrate the struggle.” Swami Sivanada . . رامانا ژيانئ بتنئ يا د خه بات كرنئ. دا سه ركه فتن و شكه ستن يئن د ده ستئ خودئ .دا له ورا دا پئكڤه داكوكيئ د خه باتكرنئ دا بكه ين . 😃♥️😌🥀😍 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 3 weeks  ago

3 weeks ago
💌♥️ . . نامه يه ك ژ ده ڤ من هه ڤالئ من/هه ڤالا من چاڤدئـريا هـزرئن خو بكه، چونكه ئه و پاشه روژا ته دڤه هينيت،هـزرئن شاش ژ مئشكئ خو دوير بئخه،هه ر هزره كا هه ول دده ت شيانئن ته خاڤ و لاوازبكه ت دورپئـچ بكه و ژ سه رئ خـو ده ربئـخه. . . 😇♥️💌✊🏼😌 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 month  ago

1 month ago
♥️😌 . . پئشكه فتن بئ گوهارتنئ نابيتن و ئه وئن نه شئم خو ب گوهورين بوو به ره ڤ باشتر ئه و نه شئن ج تشته كى ب گوهورن. . . 😌♥️☕️😍🍁 . دخازم سپئده هيه ك پرى خئر و خوشى و شاد وبه خته وه رى بيت ان شاءالله🤲🏼😊 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 month  ago

1 month ago
♥️😌 . من گوت ئافره ته ك ب هئزم گوت دئ چاوا زانم!؟ هه ژيه بئژم من چ سه ركه فتنئن نموونه ى نينن،لئ دشئم ته مه نده هوش بكه م ب هه مى وان خه م و نه خوشى و ئاريشه و روودانئن ب سه ر من دا هاتين و ب ساخى ژئ ده ركه تيم و تا نوكه ب خو راگرتى خو ل سه ر پئن خو دگرم،هه ر ديسان دئ بوو ته سه لمينم ب شئوازه كئ گرنژين د به حسكرنه ڤه يا هه مى وان خه و نه خوشى و ئاريشه يان.😌 . . 😇🍁به شه كئ بيچك ژ سه لماندنا هئز و خوراگريا من 🍁😇. . . 😇💪🏼♥️😌 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 month  ago

1 month ago
👒😍 . . من داخاز ژ خوداى كر هه مى تشتان بده ته من دا خوشيئ ب ژيانئ ببه م لئ خودايئ مه زن ژيان دا من كوو خوشيئ ب هه مى تشتان ببه م. . . 😍👒🌺😌♥️✨😇🍁😊 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 month  ago

1 month ago
♥️😌 . . نه خوشى مئهفانن دهئن و دچن يا گرنگ ئه وه تو كه سانه ك ب هئز و بهئن فره هـ خو راگرتى بى ل هه مبه رى مئهفانئ خو. . . 😌♥️😇🍁🙂 . . . #📚sama

🍁استغفرالله العظيم وأتوب إليه🍁 (@sama.kurdi_) Instagram photo 1 month  ago

1 month ago
😌😍 . . چ ده مان نه هئله سيبه را رابردوويئ ته داهاتوويئ ته تارى بكه ت. . . 😍🌈✨😇🍁😌 . . . #📚sama